Användarvillkor

För att kunna använda Falagretts affärslösningar och tjänster behöver du godkänna våra användarvillkor.

När du använder Falagrett behandlar vi dina personuppgifter, läs mer om detta i vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Falagrett är en tjänst där du ges möjlighet att, beroende på vald affärslösning, genom vår portal hantera certifikat för kompetens och tillhörande affärslösningar som stödjer och utvecklar er verksamhet (”Tjänsten”). Du kan ta del av Tjänsten på www.falagrett.se (”Webbplatsen”). Tjänsten köper du av Falagrett AB (org.nr. 559378-7756) (”Falagrett”). 

Användarvillkor Falagrett 

Uppdaterades den 29 februari 2023.

1. Allmänt

För att en användare (”Användare”) ska kunna få tillgång till Tjänsten krävs, utöver betalning, att Användaren har ett registrerat användarkonto. 

Dessa villkor (”Användarvillkor”) utgör tillsammans med övriga villkor och information som lämnas i samband med köp av abonnemang, de villkor som gäller för användning av Tjänsten (”Avtalet”). 

Vid frågor om Tjänsten hänvisas Användaren till Falagrett kundservice. Kontaktuppgifterna återfinns längst ned i dessa villkor (punkt 18). 

2. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten krävs att Användaren har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet. Falagrett ansvarar inte för fel som beror på att Användaren inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. På Webbplatsen finns även information om olika affärslösningar och tilläggstjänster. Falagrett förbehåller sig även rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan. 

3. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation

Abonnemang tecknas för den period som framgår av informationen och villkoren vid köpet. 

Betalning av abonnemangsavgiften sker i förskott till dess att Användaren säger upp abonnemanget. Abonnemangsavgiften betalas genom faktura eller annat betalsätt som erbjuds från tid till annan. 

För betalning som sker via faktura förfaller abonnemangsavgift för en förnyad abonnemangsperiod till betalning på förfallodagen som angivits på fakturan. Pris för köp av innehåll utöver det som ingår i abonnemanget framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på Webbplatsen. Samtliga priser är angivna exklusive moms och i svenska kronor (SEK). 

Vid försenad betalning har Falagrett rätt att debitera Användaren dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Vidare har Falagrett rätt att omedelbart säga upp Avtalet helt, delvis eller på annat sätt begränsa Användarens tillgång till Tjänsten. 

Betalningsvillkor är 15 dagar. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift som för närvarande är 60 kr samt dröjsmålsränta om 24 % per år. Delbetalning godtas inte. 

4. Automatisk förnyelse av abonnemang

Förutsatt att Användaren inte har sagt upp abonnemanget förnyas det automatiskt samma datum nästkommande månad genom att abonnemangsperioden förlängs med ytterligare en månad (dvs. har abonnemang tecknats 5 juni, förnyas abonnemangen den 5 juli). Detta innebär att Falagrett kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift i enlighet med punkten 3 till dess att Användaren säger upp abonnemangen. 

5. Distansavtalslagen och begränsningar i ångerrätten

Avtalet omfattas av distansavtalslagen. Detta innebär bl.a. att Användaren har rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag då Avtalet träffades (ångerfristen). För att nyttja ångerrätten ska Användaren innan ångerfristens utgång kontakta Falagretts kundservice. Observera att ångerrätten är begränsad. Om Användaren loggar in i Tjänsten och skapar certifikat samtycker Användaren till att Falagrett påbörjar fullgörandet av Tjänsten, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Detta innebär att Användaren saknar ångerrätt från och med den tidpunkt då certifikat börjar skapas i Tjänsten. 

Användaren kan också åberopa ångerrätten genom att fylla i Konsumentverkets blankett som finns här: Blanketten skickas till Falagretts kundservice via E-post. 

6. Kampanjer och gratiserbjudanden

Falagrett kan komma att erbjuda nya användare att utan kostnad använda Tjänsten under viss period (”Gratisperiod”) eller att teckna ett abonnemang till reducerat pris. Vilka villkor som gäller för erbjudandet framgår av information som lämnas i samband med erbjudandet. 

Om Användaren säger upp ett gratiserbjudande under Gratisperioden har Falagrett rätt att omedelbart avsluta gratiserbjudandet och avsluta Användarens tillgång till Tjänsten. Om ett abonnemang tecknas under pågående Gratisperiod övergår gratiserbjudandet till ett abonnemang och outnyttjad Gratisperiod anses förverkad. 

7. Ändring av abonnemangsavgift

Falagrett har rätt att ändra abonnemangsavgiften (även under en kampanjperiod) genom att meddela Användaren senast 30 dagar innan dess att ändringen träder i kraft. Sådant meddelande publiceras på Webbplatsen eller skickas till Användaren via E-post. 

8. Ansvar för fel i Tjänsten

Tjänstens karaktär gör att störningar som ligger utanför Falagretts kontroll (t.ex. på grund av överbelastning eller nätverks- eller kommunikationsfel) kan förekomma som kan innebära att Användaren inte kan ta del av köpt innehåll. Falagrett ansvarar inte för sådana störningar. 

Utöver vad som anges ovan är Falagretts ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel som beror på Falagrett. Falagrett ansvarar t.ex. inte för fel som beror på Användaren eller fel i Användarens utrustning (t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 2 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör Falagrett. Falagretts ansvar omfattar inte i något fall skada i eller förlust i näringsverksamhet. 

9. Reklamation

Om Användaren anser att Tjänsten är felaktig måste Användaren, för att få åberopa felet, lämna en reklamation till Falagretts kundservice inom skälig tid från det att felet inträffade. Kundservice kommer att ge information till Användaren om vilka uppgifter som behöver lämnas för att reklamationen ska kunna hanteras. 

10. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller under abonnemangsperioden och förlängs automatiskt i enlighet med punkten 4 ovan, om Användaren inte säger upp abonnemangen. Förutsatt att abonnemangen inte har en bindningstid, har Användaren rätt att säga upp abonnemanget när som helst via Webbplatsen. Användaren kan även kontakta Falagretts kundservice. Någon återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker dock inte. 

För abonnemang med bindningstid, kontakta Falagretts kundservice. 

11. Användning av Tjänsten med mera

Användaren ansvarar för att de uppgifter som angetts i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande uppdatera dem vid behov. Användaren får inte låta annan person använda Användarens inloggningsuppgifter och ansvarar för att ingen annan får tillgång till dem. Vid misstanke om att annan än Användaren fått tillgång till uppgifterna ska Användaren omedelbart meddela Falagrett. Användaren ansvarar för att obehöriga inte tar del av innehåll via Användarens användarkonto. 

Användaren ansvarar också för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning/föreskrifter.

Användaren ansvarar för att utfärdade certifikat har korrekta uppgifter och inte förvanskats i något avseende.

Användaren får inte heller kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Falagrett använder för att skydda Tjänsten. 

Användarens agerande i strid med denna punkt 11 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medför rätt för Falagrett att omedelbart stänga av Användaren från Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Användaren. Falagrett förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Användaren från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning oavsett bindningstid vid brott mot Användarvillkoren. 

Falagrett förbehåller sig också rätten att stänga av hela eller delar av Tjänsten om den används i samband med sociala medier på ett sätt som Falagrett bedömer klandervärt. Exempel på sådant beteende är utskick av skräppost till andra användare samt publicering som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbing eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt.

12. Rätt till Uppsägning

Falagrett kan, utöver vad som anges i punkten 11, stänga av Tjänsten med omedelbar verkan om Falagrett (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att stänga ner Tjänsten. 

Från Falagretts sida kan uppsägning ske via E-post, telefon eller information på Webbplatsen, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning. 

13. Personuppgifter och cookies

Användare som genomför ett köp, registrerar ett konto, lägger upp kunder och medarbetare eller skapar certifikat hos Falagrett kommer att lämna vissa personuppgifter. Information om hur dessa personuppgifter behandlas finns här.

Falagrett använder också cookies och liknande teknologier på sina plattformar, för mer information om hur cookies hanteras,  läs här.

14. Ändring av Användarvillkoren, Tjänsten och innehåll mm.

Falagrett förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användarvillkoren, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten. Ändring i Användarvillkoren som inte är till uppenbar fördel för Användaren kommuniceras via E-post, och på Webbplatsen, varför Användaren rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen. 

Innehållet i Tjänsten uppdateras regelbundet och förändras kontinuerligt (rättigheter tillkommer och utgår). Sådana förändringar ska inte ses som ändringar under denna punkt (14) eller punkt 15. 

Om Användaren fortsätter att använda Tjänsten efter ändring av Användarvillkoren, Tjänsten har trätt i kraft, ska Användaren anses ha accepterat ändringen. 

Falagrett har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor och Avtalet till annan. 

15. Användarens rätt att frånträda Avtalet

Som framgår av punkt 14 har Falagrett rätt att vidta ändringar av Användarvillkoren, Tjänsten och/eller innehållet i Tjänsten. Vid ändring som är till nackdel för Användaren har Användaren rätt att frånträda Avtalet i berörd del med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. 

Notera att uppdateringar eller förändringar av innehållet i Tjänsten (t.ex. tillkommande eller utgående rättigheter) inte kan ses som ändringar under denna punkt. 

Om Användaren inte inom 30 dagar från och med att ändring har meddelats informerar Falagrett om att Användaren vill frånträda Avtalet, alternativt om Användaren fortsätter använda Tjänsten efter att ändring genomförts, anses Användaren ha accepterat ändringen. 

Användaren äger vid frånträdande av Avtalet enligt denna punkt rätt att få tillbaka den del av erlagd ersättning som motsvarar återstående del av Abonnemangsperioden efter uppsägning. 

16. Tvist

Vid tvist mellan Falagrett och Användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Om tvisten rör ett belopp understigande tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av en skiljeman enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut regler för förenklat förfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. 

17. Upphovsrätt

Innehållet på den här Webbplatsen tillhör Falagrett. Informationen på den här Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till stillbilder, rörliga bilder och ljud samt text och layout får inte, kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här Webbplatsen är förbjudet. 

18. Varumärke

Det är inte tillåtet att använda Falagrett varumärken och kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium. 

19. Övrigt

Informationen på den här Webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Kontakta gärna vår kundservice för att påtala eventuella fel. 

20. Kundservice och kontaktuppgifter

Användaren är välkommen att kontakta Falagretts kundservice för ytterligare information om Tjänsten eller vid behov av support. 

Telefon: 063-555200 E-post: info@falagrett.se 

Kundservice öppettider vardagar 08.00-17.00 

Frågor som inkommer via E-post besvaras under vardagar inom 48 timmar. 

När frågan/ärendet inte kan besvaras inom 48 timmar, meddelar vi orsaken till detta inom 48 timmar så att ni vet att vi behöver mer tid. 

Vår postadress är: 

Falagrett AB 

Arenavägen 4E 

831 58 Östersund 

Sverige